Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Poradniki  >  Poradnik prawny  >  Inne  >  ROZPOCZĘCIE BUDOWY DOMU

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo na budowie, kierownik budowy, tablica informacyjna, zagospodarowanie działki,

DrukujInne


ROZPOCZĘCIE BUDOWY DOMU

 

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest jedynym dokumentem umożliwiającym formalne rozpoczęcie prac budowlanych. Musimy jeszcze zakupić i ostemplować w starostwie dziennik budowy, zaangażować kierownika budowy oraz zgłosić w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiar podjęcia robót.

 


Odpowiedzialny kierownik budowy
Kierownik budowy pełni odpowiedzialną rolę w procesie budowy, zatem jego wybór nie powinien być przypadkowy. Do jego podstawowych obowiązków należy:
. przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
. prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy);
. zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
. koordynowanie realizacji zadań;
. podejmowanie niezbędnych działań, uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu;
. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia usterek.

 


Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Znając już kierownika budowy możemy zgłosić w PINB zamiar rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie takie składamy na odpowiednim formularzu, dołączając do niego oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, kopię jego uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, a także kserokopię pozwolenia na budowę i dziennik budowy (do wglądu).

 


Pierwsze kroki na działce
Wytyczenie domu na działce, a także innych obiektów zamieszczonych w planie zagospodarowania działki, musimy zlecić uprawnionemu geodecie. Dokona on wyznaczenia charakterystycznych punktów obrysu budynku, a także wyznaczy tzw. niwelatę - wysokość poziomu "zero" odpowiadającą poziomowi podłogi na parterze. Wytyczenie domu najlepiej przeprowadzić po zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu (humusu) na wstępnie określonej powierzchni zajmowanej przez budynek.
Przed rozpoczęciem prac powinniśmy zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieuprawnionych. Najlepiej jeśli postawimy przynajmniej prowizoryczne ogrodzenie, ale również barierki czy otaśmowanie placu budowy spełnią formalne wymogi.
Musimy także umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną (do kupienia w składach budowlanych) i wypełnić w sposób trwały poszczególne pozycje dotyczące:
. rodzaju budowy i inwestora,
. numeru pozwolenia na budowę
. oraz danych kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego.


Uwaga! Przed rozpoczęciem prac budowlanych powinniśmy zadbać o doprowadzenie energii elektrycznej oraz możliwość czerpania wody na działce.
 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj